GİZLİLİK POLİTİKASI

ÖNSÖZ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 2016 yılında kabulü ile birlikte kişisel veri güvenliği konusu artık daha belirgin bir yasal alt yapıya kavuşmuştur. Yeni dönemle birlikte, yazılım ve otomasyon sistemleri alanında hizmet veren AYDO Yazılım Bilgisayar Teknolojileri ve Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra Şirket ya da Clock&Wise olarak anılacaktır) olarak, kişisel verilerin güvenliği ve korunması konusunda süregelen hassasiyetimizi en üst seviyede devam ettirmek arzusundayız.
İşte bu noktada konunun hukuki olduğu kadar bilişim boyutunun da öneminin farkına varan Clock&Wise, kişisel veri güvenliği konusunda gerçek ve tüzel kişilikli işletmelerin yeni döneme uyum sağlamaları konusundaki idari ve teknik nitelikli ihtiyaçlarını giderebilecek uzman bir ekip oluşturmuştur. Clock&Wise markasıyla farklı sektörlerden birçok işletmeye verdiğimiz danışmanlık hizmetlerimiz sırasında, bizlerle kişisel verisini paylaşmış olan gerçek kişilerin bilgilerini, yasal çerçeve ve elde ediliş amacına sadık kalarak işlemeye devam edeceğiz. Bu amaçla, bilgilerin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamak için Şirket bünyemizde gerekli bütün idari ve teknik tedbirleri aldık.
Dolayısıyla, kişisel veri güvenliği konusundaki evrensel boyutlu şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine sadık kalarak hazırladığımız kurumsal Gizlilik Politikamızı sizlerin ilgisine sunuyoruz. Konuyla ilgili sizlerden gelecek öneri, başvuru ve şikâyetlere karşı bütün duyarlılığı göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Kişisel verilerinizle ilgili soru ya da tereddütleriniz olduğunda bu konuyla görevli ve yetkili çalışanlarımızla temas kurabilirsiniz.
Saygılarımızla,
AYDO Yazılım Bilgisayar Teknolojileri ve Tic. Ltd. Şti.
(Clock&Wise)

1. Amaç
AYDO Yazılım Bilgisayar Teknolojileri ve Tic. Ltd. Şti. ’nin (bundan sonra “Clock&Wise” ya da “Şirket”) kişisel verilerin korunması hususunu kurumsal bir politika olarak ele almaktadır. Şirket olarak yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde, gerçek kişilerden işin mahiyeti gereği toplanan kişisel verilerin mahremiyeti konusunda azami özen ve çaba gösterilmekte, yetkisi ya da ilgisi olmayan üçüncü taraflarla mevzuatın emrettiği çerçeve ya da amacı dışında paylaşılmamaktadır.
Kişisel veri güvenliği konusunda 2016 yılında ülkemizde yeni bir dönemi başlatan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK”) yürürlüğe girmesinden önce de Şirketimiz, bireylere ait kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunu bir “kurum kültürü” olarak benimsemiştir. Bunda sonra da Clock&Wise olarak, bu alanla ilgili evrensel nitelikli temel prensiplerle birlikte Kanunun öngördüğü ilke, esas ve usullere riayet edeceğimizin taahhüdünü veriyoruz.

2. Kapsam, Değişiklik/Güncelleme
Kamuoyu ve muhataplarımızın ilgisine sunduğumuz işbu Politika belgemizi, 6698 sayılı Kanunda öngörülen temel ilkeler ve esaslara uygun olarak hazırlamaya gayret gösterdik.
Gizlilik Politikamız; başta çalışanlarımız olmak üzere, danışanlarımızın, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, mal ve hizmet tedarikçilerimizin ve temsilcilerinin, ziyaretçilerimizin, çalışan adaylarımızın, çözüm ortaklarımızın müşteri ve çalışanlarının ya da diğer bireysel muhataplarımızın otomatik yollarla elde edilen verilerinin güvenliği ve korunmasını amaçlarken, bunlara ilişkin kurumsal düzenlemeleri kapsamaktadır.
Kişisel veri sahiplerinden açık rıza/onaylarıyla ya da KVK’da sayılan diğer hukuka uygunluk halleri gereğince elde edilmiş olan kişisel veriler; başta hizmet ve ürün kalitemizi artırmak, insan kaynakları yönetimi, idari ve teknik faaliyetlerle finansal işlemlerin yürütülmesi, sektörel iş planlarımız ve stratejilerimizin geliştirilmesi, kalite yönetimi ve politikalarımızın iyileştirilmesi gibi yasal zorunluluklar ve meşru ticari çıkarlarımız doğrultusunda değerlendirilecektir. Bunun dışında, istatistiksel veri tabanı oluşturmak amacıyla ihtiyaç duyulan bazı veriler ise, sahibini tanımlayamayacak şekilde anonimleştirilmektedir. Bu şekilde değerlendirilen veriler 6698 sayılı Kanun ve dolayısıyla da işbu Politikanın kapsamına girmemektedir.
Clock&Wise, Politika Belgesinin yanı sıra, hazırladığı yönerge, talimat vb. kişisel veri güvenliğine dair tüm kurumsal nitelikli iç düzenlemeleri, Kanuna uygun olmak ve veri güvenliği konusunda daha etkin önlemler almaya yönelik olmak kaydı ile değiştirme hakkına sahiptir.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Temel İlkeler
Şirket, ister açık rızaya dayanarak isterse Kanuna uygun bir şekilde kişisel verileri toplamış ya da işlemiş olsun aşağıda sayılan evrensel nitelikli ilkeleri esas almaktadır.
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Şirket, bizzat kendisinin temin ettiği ya da kendisine diğer kaynaklardan aktarılan verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Bünyesindeki bütün verilerin gerçeklikle örtüşmesi, yanlış bilgi içermemesi gerektiği ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu konusunda bilgi verildiğinde güncelleme görevi olduğunun bilincindedir.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Şirket, ancak ürün ve hizmet sunduğu aşamada kişilerden onayını aldığı amaca uygun olacak şekilde veri işler. İş ilişkisinin bağlamı ve amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz, ya da başkalarına kullandırtmaz.
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Şirket, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde değerlendirir.
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Şirket, sözleşmenin ifasından kaynaklı verileri, ilgili mevzuattaki ihtilaf çıkma ve saklama sürelerinin gereği kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın, bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler, imha eder ya da anonimleştirir. Bu konuya dair kurumsal nitelikli Kişisel Verileri Silme ve İmha Politikası’nı esas alır.
f) Azami Tasarruf İlkesi: Cimrilik ilkesi olarak da tanımladığımız bu ilkemize göre, farklı yollardan Şirket’e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sistemlere işlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir.

4. Kişisel Verilerin Silinmesi, İmha Edilmesi, Anonimleştirilmesi
Herhangi bir kişisel veri, ilgili olduğu mevzuatındaki yasal saklama süresinin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında Clock&Wise tarafından kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

5. Doğruluk ve Veri Güncelliği
Kişisel veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine ve beyan edildiği şekilde işlenir. Şirket, danışanları ve onların çalışanları, tedarikçi, müşteri, ziyaretçi, çalışan adayı gibi kendisi ile temas kuran üçüncü kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi, hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de böyle bir uygulama yapılmaz. Beyan edildiği şekilde verilerin doğru olduğu kabul edilir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için idari ve teknik önlemleri alır.

6. Gizlilik ve Kişisel Veri Güvenliği
Kişisel veriler hukuki niteliği gereği gizlidir, gizli kalması gerekir ve Clock&Wise da bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere Şirket içinde ancak bu konuda yetki verilmiş kişiler erişebilmektedir. Hiç kimse sözleşme ya da Kanuna uygunluk olmaksızın başka bir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz. Bu amaca yönelik olarak, kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahibinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bilişim alt yapısı, donanım ve yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve Şirket içinde de Gizlilik Politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Hukuka uygun olarak kişisel verileri paylaştığımız şirketlerden de veri güvenliği konusunda aynı hassasiyet ve özenin gösterilmesi talep edilir.

7. Veri İşlemede Amaç
6698 sayılı Kanunda Kişisel verilerin işlenmesi olarak tanımlanan tüm işlemler, kişisel verilerin işlenmesine dair oluşturulan Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda yerine getirilecektir.

8. Danışanlar ve Çalışanları, Müşteri, Tedarikçi, İş ve Çözüm Ortaklarının Verileri

a. Sözleşme İlişkisi İçin Verinin Toplanması ve İşlenmesi
Clock&Wise’dan uyum danışmanlığı ve destek hizmeti alan danışanlar, yazılım müşterileri, mal ve hizmet tedarikçileri ile kurulan sözleşme ilişkisi doğrultusunda toplanan kişisel veriler, anılan ilgililerin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşmenin kapsamı ve amacına uygun ve sınırlı olarak gerçekleşir. Sözleşmenin tam anlamıyla uygulanması ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde ilgililerle irtibata geçilerek güncellenir.

b. İş ve Çözüm Ortakları Verileri
Şirket, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile kurulan sözleşmelerdeki özel hükümler, veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin tedbirleri alması talep edilir.

9. Veri İşleyen sıfatıyla Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kanunda; Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi Veri İşleyen olarak tanımlanmıştır.
Bu nedenle, Şirketin gerek danışmanlık hizmeti ve gerekse yazılım ve otomasyon hizmetleri nedeniyle müşterilerinin çalışanları ve diğer gerçek kişi muhataplarına ait bilgileri üzerinde, Veri Sorumlusu konumundaki müşterilerinin talep ve talimatlarına göre yaptığı işlemler konusunda müşteriler ile akdedilen Veri Aktarım Sözleşmeleri esas alınmaktadır.

10. Tanıtım, Farkındalık ve Reklam Amaçlı Veri İşleme
Şirket; danışmanlık hizmet süreçlerini anlatabilmek, kamuoyu ve muhataplarında farkındalık oluşturmak, ürün ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, kurumsal tanıtım yapmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla internet sayfası, sosyal medya gibi elektronik, görsel ve işitsel mecraları ya da basılı materyalleri kullanır. Hangi kategoride olursa olsun kişisel verisi işlenen veri ilgilisini onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır.

11. Hukuki Yükümlülükler veya İlgili Kanunda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle Yapılan Veri İşlemleri
Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatında açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

12. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi
Clock&Wise, sunduğu ürün ve hizmetlere yönelik olarak meşru amaçları/menfaatleri doğrultusunda kişisel verileri işleyebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı işlem ya da faaliyetler için kullanılamaz.
Kanunda ayrıca özel nitelikli kişisel veri kategorisine tanımlanan verilerin işlenmesinde ise, Kanunda öngörülen temel esaslarla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrıca belirlenen gerekli idari ve teknik önlemlerin hepsini dikkate almaktadır. Bu nedenle özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik ayrıca “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” mevcuttur. Özel nitelikli kategoride yer alan sağlık bilgilerinin işlenmesinde ayrıca Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınmaktadır.

13. Otomatik Sistemlerle İşlenen Veriler
Bilişim sistemleri üzerinden gerçekleştirilen faaliyetler olarak tanımlanan otomatik sistemler aracılığı ile işlemelerde Şirket Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak Şirket, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

14. Kullanıcı Bilgileri ve İnternet
Şirketin, kendi adına (domain) kullandığı bir internet sitesi olup, internet siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir.

15. Çalışanlarımızın Kişisel Verileri

a. İş İlişkisi Nedeniyle İşleme
Tüm çalışanlarımızın kişisel verileri, iş hukuku, sosyal güvenlik, sektörel ve diğer mali mevzuatın emredici hükümleri doğrultusunda ve gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak Şirket, söz konusu kişilere ait verilerin gizliliği ve korunması konusunda güvence verir.

b. Hukuki Yükümlülükler Gereği İşleme
Şirket, çalışanlarına ait kişisel verileri, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır.

c. Çalışan Yararına İşlemeler
Şirket; özel sağlık sigortaları, çalışan bağımlılığını artırmaya dönük faaliyetler, kampanya-indirim olanakları sağlamak gibi çalışanlarına sosyoekonomik nitelikte fayda sağlayıcı olan işlemler için onay almaksızın kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de Şirket, çalışanlara ait verileri işleyebilir.

ç. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi
Kanun’a göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
Şirket, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin onayı yanında Kurul tarafından ayrıca belirlenen yeterli önlemleri alır. Özel nitelikli kişisel veriler kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu gibi özel mevzuatın izin verdiği hallerde ve sınırlı olarak işlenebilir.

d. Otomatik Sistemlerle İşlenen Veriler
Çalışanların bilişim sistemleri üzerinden gerçekleştirilen faaliyetler sırasında işlenen verileri, şirket içi terfilerde ve performans değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlarımız aleyhine çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir ve bunu şirket içi prosedürlere uyarak gerçekleştirirler. Çalışanların itirazları da yine şirket içinde değerlendirilir.

e. Telekomünikasyon ve İnternet
Gerek ofis ortamında ve gerekse sahada çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, tablet, telefon, kurumsal e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece iş amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışan şirketin kendisine tahsis ettiği bu vasıtaların hiçbirini özel amaçları ve iletişimi için kullanamaz. Şirket bu araçlar üzerindeki bütün verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer araçlarda iş dışında başka bir veri ya da bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir.

16. Kişisel Verilerin Yurt İçi ve Yurt Dışına Aktarılması
Sunulan danışmanlık ve destek hizmetlerin niteliği gereği, çalışanlara ait kimlik ve iletişim bilgileri hizmet alanlarla paylaşılabilmektedir.
Şirket yönetimiyle ilgili idari işlem ve faaliyetlerin gerekleri doğrultusunda yetkili kişilerin verileri resmi ve özel kişi ve kurumlarla paylaşılabilmekte, yine iş ortaklığının getirdiği idari ve ticari zorunluluklar nedeniyle çözüm ortakları ile veri paylaşımı yapılabilir.
Bunun yanı sıra, kurumsal elektronik iletişim kanalları için gerekli altyapı ve hizmetler ile veri güvenliğinin sağlanması amacıyla bilişim, arşiv firmaları ya da bulut hizmeti firmalarına; günümüzde yaygın ve kaçınılmaz olarak kullanılan anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile hizmet sunumu amacıyla yurt dışı menşeili platform ve uygulamalara,
Ayrıca, dış kaynaklı tedarikçiden temin ettiğimiz ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli mal ve hizmetlerin yerine getirilmesini teminen kişisel veriler, Şirketimizin tedarikçilerimize aktarabilecektir.
Dolayısıyla Clock&Wise, KVK Kurulu tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

17. Veri Sahibinin / İlgili Kişinin Hakları
Bir Veri Sahibi olarak, kişisel verilerinizin kaderine hakim olabilmenizi sağlamak amacıyla 6698 sayılı KVK’nun 11 inci maddesinde açıkça sayılan;
a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Şirket, kişisel verileri içeren kayıtlarını, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir.
Kişisel veri sahipleri olarak, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket’in resmi internet adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu eksiksiz doldurup, ıslak imzanız ile iadeli-taahhütlü postayla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi yeterli) yazışma adresimize gönderebilirsiniz. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli-taahhütlü posta ile yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.
Şirket, ihtiyaç duyarsa başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

18. Denetim
Kanunun 12 nci maddesindeki emredici hükme uygun olacak şekilde, gerek Veri Sorumlusu ve gerek Veri İşleyen sıfatıyla Şirket, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yapar, yaptırır.

19. İhlallerin Bildirimi
Şirket, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlali tespit ettiğinde ya da kendisine bu yönde bir bildirimde bulunulduğunda, bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç 72 saat içinde KVK Kuruluna bildirimde bulunması gerektiği bilinciyle hareket eder. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.
İhlallerin bildirimi ile kurumsal internet adresimizde belirtilen usullere göre başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru ve Bilgi Talep Formu için tıklayınız.

20. Güncelleme
İşbu Politika’da yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.