Clock&Wise olarak kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği alanındaki uzmanlığımızla, “bilgiyi erişilebilir, veriyi yönetilebilir ve güvenli kılmak” vizyonuyla, “bilginin dönüştürdüğü çağda kurum/kuruluşları risklere karşı güçlendirmeyi” misyon edindik.

Türkiye’de kişisel verilerin korunmasına ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2016 yılında yayınlandı ve 2018 yılında yürürlüğe girdi. Clock&Wise, 2016’dan itibaren imalat, turizm, sağlık, tekstil, havacılık, IT, organizasyon, sendikacılık gibi pek çok farklı sektörden ve tüm ülke çapında yerleşik kuruluşlara kişisel verilerin korunması konusunda sektöre ve kuruluşa özel çözümler üretmektedir.

Bir AYDO Yazılım markası olan Clock&Wise, hem idari gereklilikler konusunda, hem de teknik gereklilikler konusunda ilgili yasalar ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri standartlarına uygun çözümler sunmaktadır.

Kuruluşların kişisel verilerden kaynaklanan risklerini 360 derece görebilmeleri ve yönetebilmeleri için Clock&Wise ekibinin ürettiği 4SİGMA Kişisel Veri Yönetim Modelini kullanan Clock&Wise, kuruluşun ihtiyacına göre KVK Kanunu ve GDPR bazlı yeterlilik, uyum, sürdürülebilir veri güvenliği yönetimi, olağanüstü durumlarda anlık destek, sürekli danışmanlık, eğitim hizmetleri sunuyoruz.

Ayrıca 4SİGMA bulut uygulamamız tüm kişisel verilerden kaynaklanan riskleri ölçebilmeniz, önlem alabilmeniz, takip edebilmeniz ve yönetebilmeniz için 4SİGMA Kişisel Veri Yönetim Modelimizi kuruluşların kolayca uygulamasına imkan sağlıyor. Bu sayede kuruluşlar kimlerle, hangi verileri paylaştıklarını, buralardan kaynaklanan risklerin neler olduğunu, hangi araçlarla bu riskleri azaltabileceklerini görebiliyor, veri ihlal, kişisel veri başvuruları, belge yönetimi gibi araçlarla veri koruma süreçlerini etkili ve çok boyutlu olarak yönetebiliyorlar.